Αδεια Δόμησης

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση αδειών δόμησης και την επίβλεψή τους βάση του νέου τρόπου που ορίζει ο ν.4030/2011.

Αναλυτικότερα, αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας δόμησης και την επίβλεψη κάθε είδους κτιρίου, κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανικών χώρων. Επιπλέον αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών για κάθε είδους ανακαίνιση, αναπαλαίωση κτιρίου ή ενίσχυση του φέρων οργανισμού (στατική ενίσχυση) καθώς και έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.

Έκδοση Άδεια δόμησης

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών άλλαξε από 1 Μαρτίου 2012.Συμφώνα με τον Ν.4030 (ΦΕΚ 249Α/25.11.2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών) πλέον θα ονομάζετε Άδεια Δόμησης και θα εκδίδεται από την αρμόδια για την περιοχή του ακινήτου, Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) που θα εδρεύει στον οικείο δήμο.

ΕΚΔΟΣΗ 2 ΦΑΣΕΙΣ

Η έκδοση της άδειας δόμησης χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην έγκριση δόμησης όπου καταθέτεται η πρώτη σειρά δικαιολογητικών και στην άδεια δόμησης όπου υποβάλλονται τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και οι μελέτες. Βάση του νέου νόμου γίνεται έλεγχος σε δυο τουλάχιστον φάσεις της κατασκευής ώστε να διαπιστωθεί ότι η κατασκευή τηρεί επακριβώς τις μελέτες της άδειας .

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Πότε απαιτείται άδεια δόμησης για εκτέλεση εργασιών

1. Κατεδάφιση κατασκευών Στην περίπτωση που κατεδαφίζεται ολόκληρο κτίριο και όχι τμήμα αυτού, δεν απαιτείται να υποβληθεί διάγραμμα δόμησης..
2. Εκσκαφές ή επιχωματώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων.
3. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
4. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.
5.Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που ξεπερνούν τα 0,80μ.
6. Κατασκευή πισίνας.
7.Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.

Δικαιολογητικά για έγκριση δόμησης

Για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:

Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων/αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.
Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης
Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.
Tίτλος ιδιοκτησίας
• Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας
• Κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο
• Αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκης
• Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται.

Δικαιολογητικά για Άδεια δόμησης

Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται.

Στατική μελέτη.

Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.

Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων

Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.

Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι: Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν

Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή.

Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.

Αιτιολογική έκθεση

Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών.

Ταυτότητα κτιρίου

Χρόνος ισχύος έγκρισης- άδειας δόμησης

Η έγκριση δόμησης έχει ισχύ για ένα (1) έτος για κτίρια μέχρι και 2000 τ.μ. και για δύο (2) έτη για κτίρια μεγαλύτερα των 2000 τ.μ.

Η άδεια δόμησης ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έκδοση της. Για κτίρια μεγαλύτερα των 5000 τ.μ. έχει ισχύ έξι (6) χρόνια.

Για κατεδαφίσεις, εσκαφές, επιχώσεις και διαμορφώσεις η έγκριση και άδεια δόμησης εκδίδονται ταυτόχρονα και έχουν ισχύ για ένα (1) χρόνο.

Πότε χρειάζεται αναθεώρηση η έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης

Η έγκριση δόμησης αναθεωρείται μέσα στο χρόνο ισχύος της μετά από αίτηση του δικαιούχου εαν
α) τροποποιηθούν τα δικαιολογητικά στοιχεία
β) τροποποιηθούν διαγράμματα που έχει εγκρίνει η πολεοδομία

Η άδεια δόμησης αναθεωρείται μέσα στο χρόνο ισχύος της εαν:
α) τροποποιηθούν οι μελέτες
β) απαιτηθούν επιπλέον εγκρίσεις από άλλους φορείς

Η άδεια δόμησης αναθεωρείται μετά τη λήξη ισχύος και παίρνει παράταση:
α) για τέσσερα χρόνια και βάση των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοση της αναθεώρησης αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός του κτιρίου
β) για τέσσερα χρόνια και βάση των πολεοδομικών διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της αρχικής άδειας δόμησης αν έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός του κτιρίου
γ) για αόριστο χρόνο αν έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός του κτιρίου, οι όψεις και η στέγη
δ) για ένα έτος αν πρόκειται για κατεδαφίσεις

Ηλεκτροδότηση – Σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Μετά το πέρας των εργασιών απαιτείται η σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρικού. Για να πραγματοποιηθεί πρέπει να ικανοποιούνται τα εξής:

1. Να έχει σφραγιστεί η άδεια οικοδομής για το πέρας των εργασιών - ηλεκτροδότηση.
2. Να έχει πληρωθεί το ΙΚΑ.
3. Να έχει πληρωθεί το απαραίτητο ΦΠΑ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Πότε απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

1. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
2. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται.
3. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄ 270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
4. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας.
5. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
6. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
7. Η κατασκευή ανελκυστήρα που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.
8. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.
9. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
10. Τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
11. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
12. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών.
13. Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.
14. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων ή/και σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας τους αυτών.
15. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.
16. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων.
17. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.
18. Τοποθέτηση κεραιών.
19. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
20. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
21. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.
22. Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
23. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
24. Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.Δ. 24/31.5.85 ΦΕΚ 270Δ, με επιφάνεια μέχρι δέκα πέντε (15) τετραγωνικά μέτρα κι συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του, και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, μια φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας.
25. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού ανεξάρτητων ιδιοκτησιών.
26. Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.
27. Τοποθέτηση ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.
28. Λειτουργική συνένωση χώρων.
29. Εκτέλεση εικαστικών παρεμβάσεων.
30. Για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για αλλαγή χρήσης.

Πότε δεν απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

1. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27.
2. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
3. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών.
4. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
5. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
6. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.
7. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος.
8. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λέβητων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου σύμφωνα με το άρθρο 17.
9. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων .
10. Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων για εργασίες του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»,. Για τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους, της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα..

Πότε απαιτείται γνωστοποίηση στο αστυνομικό τμήμα

Για τις ακόλουθες περιπτώσεις, οι εργασίες εκτελούνται χωρίς άδεια δόμησης σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και ύστερα από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα:

α) κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επικινδύνων οικοδομών
β) εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
γ) κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες