ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες ;
Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα.
Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις,:
 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
2H Προετοιμασία
Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος Ωφελούμενος» και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία» καθώς και να μεριμνήσει, έτσι ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, για τα ακόλουθα:
 • Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένα μέσω της ανωτέρω εφαρμογής και δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακίνητο, η υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα. Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της Ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (για τις πολυκατοικίες, το όριο σε τετραγωνικά μέτρα είναι το γινόμενο του επτά (7) επί του πλήθους των διαμερισμάτων). Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να έχει προσκομιστεί η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου και θα προκύπτει η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου του ακινήτου.
 • Υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης για το φορολογικό έτος 2019. Σε περίπτωση που στα φορολογικά στοιχεία του αιτούντα υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) ή στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9), θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι στα έντυπα φορολογίας, μίσθωσης ακινήτων και περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9) τους.
 • Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2019 και μόνον για την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην υποβολή αίτησης. Με την αίτηση επισυνάπτεται ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Η μελλοντική χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία θα τεκμηριώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον ωφελούμενο (πλήρους κυρίου/επικαρπωτή), όπου αναφέρεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ αυτού. Ο Δικαιούχος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία.
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου (βλ. και κεφ. 5.3) και συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής Εξοικονόμησης-Αυτονόμησης.
3Βασικά στοιχεία και Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης !!!
 • 1. Προσωπικοί κωδικοί σύνδεσης στο Taxisnet.
 • 2. Ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (λογαριασμός email).
 • 3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 φορολογικού έτους 2019.
 • 4. Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος (Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου), φορολογικού έτους 2019.
 • 5. Δήλωση περιουσιολογίου Ε9.
 • 6. Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακίνητης περιουσίας Ε2 φορολογικού έτους 2019 (για τις περιπτώσεις που η κατοικία ενοικιαζόταν ή είχε παραχωρηθεί δωρεάν ή ήταν κενή κατά τη διάρκεια του έτους 2019).
 • 7. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 1ης ενεργειακής επιθεώρησης (ΠΕΑ Α’) (το οποίο να έχει εκδοθεί βάσει του νέου πλαισίου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) και συνεπώς θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της 26.11.2017).
 • 8. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως για παράδειγμα υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών).
 • 9. Λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 • 10. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος ΙΙΙ).
 • 11. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Παράρτημα ΙΙ), στην περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας.
 • 12.ΑΦΜ Συμβούλου έργου (στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θέλει να κάνει χρήση υπηρεσιών Συμβούλου για την αίτησή του).

Τα υπ’ αριθμόν 8 , 9 , 10 και 11 και όποια άλλα πρόσθετα δικαιολογητικά, πρέπει να έχουν ψηφιοποιηθεί σε μορφή αρχείου pdf, προκειμένου να αναρτηθούν (upload) στο πληροφοριακό σύστημα. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πλήρη (όλες οι σελίδες) και ευανάγνωστα.
Για τις ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων (κεφ. 5 Οδηγού εφαρμογής), υπάρχουν πρόσθετα δικαιολογητικά (Παράρτημα Ι), που θα πρέπει να αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα.
4Σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή !!!
 • 1. Για τον υπολογισμό του ποσοστού επιχορήγησης θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2019 έως 31-12-2019). Η χρήση του ακινήτου ως «κύρια κατοικία» διασταυρώνεται από τη δήλωση Ε1 του φορολογικού έτους 2019. Τα στοιχεία του ακινήτου διασταυρώνονται από την δήλωση περιουσιολογίου Ε9 (το τελευταίο σε ισχύ).
 • 2. Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 (πίνακας 5), στη δήλωση περιουσιολογίου Ε9 και στην αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακίνητης περιουσίας Ε2 (για τις περιπτώσεις που το ακίνητο ενοικιαζόταν ή είχε παραχωρηθεί δωρεάν ή ήταν κενό).
 • 3. Τα ποσά των εισοδημάτων καταχωρούνται ακριβώς ως έχουν στα πεδία ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ του πίνακα Γ2. ΕΚΚ. ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛ. του Εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος (χωρίς στρογγυλοποιήσεις).
 • 4. Για τους έγγαμους που υποβάλουν χωριστή δήλωση φορολογίας, θα γίνει διασταύρωση και επομένως θα ληφθεί υπόψη το «οικογενειακό» εισόδημα.
 • 5. Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων αφορά το φορολογικό έτος 2019 και καταχωρείται ως έχει στο Ε1 (πίνακας 8), ανεξάρτητα εάν κατά την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν αποκτηθεί νέα τέκνα. Για έγγαμους που υποβάλουν χωριστή δήλωση, ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων θα διασταυρωθεί ηλεκτρονικά μόνον από το έντυπο Ε1 του αιτούντα.
 • 6. Η επιφάνεια κύριων χώρων του ακινήτου και το ποσοστό συνιδιοκτησίας καταχωρούνται ακριβώς ως έχουν στο Ε9 (χωρίς στρογγυλοποιήσεις).
 • 7. Στις περιπτώσεις που υπάρχει συγκυριότητα επί του ακινήτου, ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει το ΑΦΜ των συγκύριων, το είδος και το ποσοστό συγκυριότητας καθώς και τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) που αντιστοιχεί σε κάθε συγκύριο (δήλωση Ε9 συγκύριων).
 • 8. Στις περιπτώσεις που ο χρήστης της κατοικίας είναι διαφορετικός από τον αιτούντα, χρειάζεται το ΑΦΜ του χρήστη, που το έχει δηλώσει ως «κύρια κατοικία» στο Ε1 (ο χρήστης του ακινήτου θα πρέπει να έχει υποβάλλει τη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019).
 • 9. Για κατοικίες που ήταν δηλωμένες ως «κενές» κατά το έτος 2019, απαιτείται το ΑΦΜ του χρήστη που το έχει δηλώσει ως «κύρια κατοικία» στο Ε1, κατά τα έτη 2018 ή/και 2017.
 • 10. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης / τακτοποίησης στο ακίνητο, θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχει γίνει Υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης, πριν την υποβολή της αίτησης. Η Υπαγωγή και η καταβολή τουλάχιστον του 30%, αποδεικνύονται με την ανάρτηση της σχετικής βεβαίωσης στο πληροφοριακό σύστημα.
 • 11. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) ή/και στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9) ή απαιτούνται τροποποιήσεις, αυτές θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης.
 • 12. Για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου, θα πρέπει να έχει υποβληθεί η δήλωση στοιχείων του ακινήτου (Ε9 έτους 2020) πριν την υποβολή της αίτησης.

Ανώτατα Όρια Επιλέξιμων Δαπανών

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΙΑΣΗ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Ζ.Ν.Χ.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ.