Μηχανολογικές Μελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας και την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης .

Οι μηχανολογικές μελέτες παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες με σκοπό να κατασκευαστούν οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιριακού έργου με άρτιο τεχνικοοικονομικά τρόπο, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, Νόμους και Κανονισμούς στοχεύοντας στην ασφάλεια και στην ορθή λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων με τον πιο οικονομικό τρόπο.

Οι κατηγορίες μηχανολογικών μελετών που αναλαμβάνει το γραφείο μας

Ενεργειακές μελέτες - Κ.Εν.Α.Κ..
Ηλεκτρολογικές μελέτες.
Μελέτες θέρμανσης & Κλιματισμού.
Μελέτες ύδρευσης & αποχέτευσης
Μελέτες πισίνας - κολυμβητικών δεξαμενών.

Για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3661/08 (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται η υποβολή και όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο κτίριο και είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσής του, καθώς και δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών.

Για τα κτίρια που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3661/08 (ΦΕΚ Α' 89), απαιτούνται οι παρακάτω μελέτες:
1. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: Εφόσον ο συνολικός όγκος του κτιρίου είναι μεγαλύτερος από οκτακόσια (800) κυβικά μέτρα ή ανεξάρτητα του όγκου εφόσον το κτίριο έχει περισσότερους από ένα (1) ορόφους. Η pilotis είναι όροφος.
2. ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Εφόσον η συνολική επιφάνεια, που υπολογίζεται στο ΣΔ, του προς ανέγερση κτιρίου είναι μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων και ο συνολικός όγκος του είναι μεγαλύτερος των χιλίων τριακοσίων (1300) κυβικών μέτρων ή εφόσον το κτίριο έχει περισσότερους από τρείς (3) ορόφους ανεξαρτήτως επιφανείας και όγκου αυτού. Η pilotis είναι όροφος. Εγκ-52874/24/16-3-98 Εγκ-24/98 Ε-24/98.

Παροχή διευκρινήσεων για την τροποποίηση του Αρθρον-25 της Αποφ-3046/304/89 (ΦΕΚ-59/Δ/89) περί Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 1. Η εφαρμογή της τροποποίησης του Αρθ-25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού ισχύει για άδειες που υποβλήθηκαν από 16-5-97 και έπειτα Εγκ-27/97.
 2. Η απαίτηση της υποβολής όλων των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών υφίσταται σε δύο περιπτώσεις: α. 'Οταν το κτίριο έχει περισσότερους από τρεις (3) ορόφους, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και τον όγκο του. β. 'Οταν για το εξεταζόμενο κτίριο συντρέχουν ταυτόχρονα και οι δύο προϋποθέσεις δηλαδή η συνολικά πραγματοποιούμενη επιφάνεια που υπολογίζεται στον Συντελεστή Δόμησης (ΣΔ) να είναι μεγαλύτερη των 300 τετραγωνικών μέτρων (τμ) και ο συνολικός όγκος του να είναι μεγαλύτερος των 1300 κυβικών μέτρων.
 3. Η έννοια του ορόφου, όπου αναφέρεται περιλαμβάνει τόσο το Ισόγειο όσο και την Pilotis πχ οικοδομική άδεια κτιρίου με ισόγειο και Α όροφο ή Pilotis και Α όροφο πρέπει να περιλαμβάνει μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων.
 4. Στον υπολογισμό του όγκου των 800 κυβικών μέτρων ή των 1300 κυβικών μέτρων προκειμένου να απαιτηθούν ή όχι οι υδραυλικές και οι υπόλοιπες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, δεν λαμβάνονται υπόψη τα τμήματα όγκου υπερυψωμένων υπογείων που μετρούν στον συντελεστή όγκου καθώς και ο όγκος των μπαζωμάτων. Για τον υπολογισμό του όγκου λαμβάνονται όμως υπόψη: α. Ο όγκος του ελεύθερου χώρου της Pilotis. β. Ο όγκος των ημιυπαιθρίων. γ. Ο όγκος της στέγης και του δώματος. δ. Ο όγκος των υπαρχόντων κτισμάτων (σε περιπτώσεις προσθήκης) εφόσον οι άδειες των κτισμάτων αυτών, είχαν υποβληθεί μετά την 9-6-73 (ΓΟΚ/73 (ΦΕΚ-124/Α/73), Αρθ-111 - Αρθ-112).
 5. 'Οταν αιτείται οικοδομική άδεια συγκροτήματος κτιρίων που δεν βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους ή προσθήκης κτιρίου λειτουργικά και στατικά ανεξάρτητου που βρίσκεται σε επαφή με υπάρχον κτίσμα (περίπτωση προσθήκης σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδο), τότε εξετάζεται ο όγκος κάθε κτιρίου χωριστά και για την δεύτερη περίπτωση μόνο της προσθήκης. Για κτίρια όμως που δεν βρίσκονται σε επαφή αλλά έχουν κοινό υπόγειο, ο όγκος υπολογίζεται από το άθροισμα των όγκων των δύο κτιρίων.
 6. Για τις μελέτες που απαιτούνται στα υπάρχοντα τμήματα σε περιπτώσεις προσθηκών, διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις, έχοντας υπόψη και το Αρθ-6 παρ.3α του ΠΔ/8-7-93.
  α. Αν η κατασκευή του υπάρχοντος κτιρίου έχει ολοκληρωθεί δηλαδή έχει θεωρηθεί η οικοδομική άδεια για σύνδεση με τα δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης τότε οι μελέτες θα αφορούν μόνο την προσθήκη.
  β. Αν το υπάρχον κτίριο είναι ημιτελές και αιτηθεί αναθεώρηση άδειας για συνέχιση εργασιών τότε δεν απαιτούνται νέες μελέτες.
  γ. Αν το υπάρχον κτίριο είναι ημιτελές και αιτηθεί αναθεώρηση για προσθήκη τμήματος ή ορόφου, τότε διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:
  ι) Αν η άδεια του υπάρχοντος εκδόθηκε σύμφωνα με τον ΓΟΚ/73 (ΦΕΚ-124/Α/73) τότε δεν απαιτούνται μελέτες για το υπάρχον.
  ιι) Αν η άδεια του υπάρχοντος κτίσματος είχε υποβληθεί μέχρι τις 16-5-97 τότε εξετάζεται ο συνολικός όγκος του υπάρχοντος και της προσθήκης καθώς επίσης και ο συνολικός αριθμός ορόφων του κτιρίου και εφαρμόζεται το Αρθ-25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ-59/Δ/89). Δηλαδή αν ο συνολικός όγκος του υπάρχοντος και της προσθήκης είναι μεγαλύτερος των 3000 κυβικών μέτρων τότε θα απαιτηθούν για το υπάρχον κτίριο όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, ενώ αν ο συνολικός όγκος είναι μεγαλύτερος των 1500 κυβικών μέτρων θα απαιτηθούν για το υπάρχον οι μελέτες των υδραυλικών εγκαταστάσεων και για την προσθήκη όλες οι μελέτες.
  ιιι) Αν η άδεια του υπάρχοντος υπεβλήθη για έκδοση μετά τις 16-5-97, τότε ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παραπάνω παράγραφο, με την εφαρμογή όμως των νέων ορίων όγκου και ορόφων της Αποφ-52701/97.

  Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και για να απαιτηθεί η υποβολή υδραυλικών ή ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για το υπάρχον κτίσμα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το στάδιο εργασιών που βρίσκεται το υπάρχον, σύμφωνα με τεχνική έκθεση του μελετητή μηχανικού, φωτογραφίες ή αυτοψία της υπηρεσίας.'Ετσι αν το στάδιο εργασιών του υπάρχοντος κτιρίου επιτρέπει την κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (πχ μπετόν - τούβλα), τότε απαιτούνται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους οι αντίστοιχες μελέτες, ενώ αν το στάδιο εργασιών δεν επιτρέπει τέτοια κατασκευή (πχ σοβάδες - ελαιοχρωματισμοί) τότε απαιτούνται οι μελέτες της προσθήκης μόνο.
 7. Σε κτίρια όπου η εγκατάσταση του ανελκυστήρα είναι προαιρετική σύμφωνα με το Αρθ-29 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ-59/Δ/89) και το Αρθ-29 παρ.5 του ΓΟΚ/85 (ΦΕΚ-210/Α/85) αλλά λόγω όγκου ή αριθμού ορόφων απαιτούνται ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τότε εφόσον στα αρχιτεκτονικά σχέδια προβλέπεται φρεάτιο ανελκυστήρα τόσων ατόμων, όσων προκύπτουν από την επιφάνεια του θαλάμου σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ.
 8. Για τις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων ή για τμήματα κτιρίων με ειδική χρήση για την υποβολή ή όχι μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ισχύουν τα κτίρια του όγκου και των ορόφων της Αποφ-52701/97 με τις διευκρινήσεις του παρόντος, με την πρόσθετη υποχρέωση να υποβάλλεται και κάθε άλλη μελέτη που επιβάλλεται από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την ειδική χρήση (βιολογικός καθορισμός, υποσταθμός μέσης τάσης, ιατρικά αέρια κλπ).

Καλώς ήρθατε στο ενεργειακό σπίτι!

Στο "ενεργειακό σπίτι" μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων καθώς και για όλες τις αλλαγές στη νομοθεσία των ακινήτων

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ...

  Ωράριο λειτουργίας


  ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • 900 - 1500
 • 1800 - 2100

Επικοινωνία