Εξοικονομώ κατ’οίκον ΙΙ- Δικαιολογητικά
Φεβρουάριος 28, 2018

Εξοικονομώ κατ’οίκον ΙΙ- Η προκήρυξη

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Η προκήρυξη του προγράμματος

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 2 Μαρτίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ B' 756) η προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ».

Στην προκήρυξη υπάρχουν ενσωματωμένα ο Οδηγός Εφαρμογής και
τα Παραρτήματα του προγράμματος.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους ( μέσω ΠΕΠ και ΕΠΑΝΕΚ) στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η δημόσια δαπάνη για το πρόγραμμα ανέρχεται σε 292,43 εκατ. €
(248,06 εκατ. € απο τον ΕΠΑΝΕΚ- Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία" και 44,37 εκατ. από τα ΠΕΠ ,"Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα")

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κύριας χρήσης της κατοικίας, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος http://exoikonomisi.ypen.gr.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εκτιμάται, η Πέμπτη 08/03/2018 .(Ημερομηνία στην οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί και θα δημοσιευθεί το ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων)


Για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες)
Η τοποθέτηση συστημάτων σκίασης και εξωφύλλων (πατζούρια, ρολά, τέντες)
Η Τοποθέτηση θερμομόνωσης σε τοίχους , δώμα / στέγη και πιλοτή.
Η Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
( Αντλία θερμότητας κ.α.)
Η Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ (ηλιακός θερμοσίφωνας) .
Το κόστος εργασίας συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ
Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη και συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου
Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων και η αμοιβή του συμβούλου στο σύνολο της

Βασικές προυποθέσεις συμμετοχής στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Επιλέξιμη κατοικία είναι εφόσον:
  • Χρησιμοποιείται από τον ένοικό του ως κύρια κατοικία.
  • Υφίσταται νόμιμα - δεν είναι αυθαίρετη.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Ποσοστά επιδότησης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΙΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:
α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα

Για λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσε τον οδηγό του προγράμματος ΕΔΩ


Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2810 224224 , η να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική μας φόρμα ΕΔΩ