ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 2

Σε τελικό στάδιο , σύμφωνα με πληροφορίες , βρίσκεται ο Οδηγός Εφαρμογής του ΥΠΕΝ για το νέο «εξοικονομώ κατ΄οίκον».

Κλειδιά για την επιτυχή ένταξη της κατοικίας σας στο νέο Εξοικονομώ κατ οίκον :

 • Η εκ των προτέρων σωστή προετοιμασία για την υποβολή πλήρους και τεκμηριωμένου φακέλου
 • H ολοκληρωμένη τεχνική και οικονομική μελέτη για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου
 • καθαρό ιδιοκτησιακό τοπίο
 • συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών πριν την υποβολή της αίτησης,
 • ,
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προγράμματος, ενώ αναμένεται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επίσημες ανακοινώσεις σε λίγες εβδομάδες, να αρχίσει η πολυαναμενόμενη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων, καταρτίζεται ο Οδηγός Εφαρμογής του νέου «εξοικονομώ κατ’ οίκον» από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος εξειδικεύει τα βήματα και τις ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος και αναμένεται άμεσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον υπό τελική διαμόρφωση Οδηγό Εφαρμογής του ΥΠΕΝ, κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά υπαγωγής, τα οποία στο μεταξύ θα έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά από τον υποψήφιο, προσκομίζονται στο ΥΠΕΝ, με την υποβολή της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου. Η εκ των προτέρων πληρότητα των δικαιολογητικών θα είναι καταλυτικό στοιχείο για να γίνουν οι αναγκαίες πληρωμές των εργασιών και να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες επιδοτήσεις.

Πιο συγκεκριμένα στον Οδηγό Εφαρμογής του νέου «εξοικονομώ κατ΄οίκον», στο κρίσιμο κεφάλαιο που αφορά στον έλεγχο της επιλεξιμότητας των αιτήσεων, επισημαίνεται ότι «το ΥΠΕΝ, βάσει των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων), τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος».

Σημαντικές Παρατηρήσεις :

 • Όσοι έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία και δικαιολογητικά, στο στάδιο της διασταύρωσης των στοιχείων, όχι μόνον θα απορρίπτονται αυτομάτως από το πρόγραμμα, ακόμη και αν έχουν προβεί σε σχετικές εργασίες, αλλά θα αντιμετωπίζουν και κυρώσεις.
 • Τονίζεται επίσης ότι: «Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολογητικού για την κάλυψη των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα, που να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης». Δηλαδή λάθη και παραλείψεις μετά την υποβολή της αίτησης δεν διορθώνονται αλλά θα αποβαίνουν μοιραία.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν αιτήσεις και για λόγους κατάταξης στη σειρά προτεραιότητας, η άλλου λόγους δεν θα εγκριθούν, θα ενημερώνονται εντός 10 ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης απόρριψης. Στην ενημέρωση θα αναφέρεται ο ακριβής λόγος απόρριψής τους.
Επισημαίνεται ότι λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων κατοικίας που καταχωρούνται στην αίτηση, είναι απαραίτητο να εμπεριέχεται ο αριθμός ηλεκτροδότησης του ακινήτου τόσο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου, όσο και στην οικεία δήλωση στοιχείων ακινήτων.
Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του επικαρπωτή/κύριου προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, δύναται για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών από το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου αξιολογείται η αίτηση.

Ποσοστά επιδότησης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 2 ανά κατηγορία εισοδήματος.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης και εξωφύλλων (πατζούρια, ρολά, τέντες)
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
Το κόστος εργασίας συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ
Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη και συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου
Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων και η αμοιβή του συμβούλου στο σύνολο της

Διαδικασία υποβολής αίτησης και ένταξης στο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον

ΜΕ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Ηλεκτρονική υποβολή της αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή από το σύμβουλο έργου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος, επιλέγει ηλεκτρονικά την τράπεζα που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της δυνατότητας δανειοδότησης. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος λάβει θετική απάντηση δανειοδότησης από την τράπεζα, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, για την έκδοση του 1ου Ενεργειακού Πιστοποιητικού.
Ο Ενεργειακό Επιθεωρητής διενεργεί την αυτοψία και εκδίδεται το 1ο ΠΕΑ. Ο ενδιαφερόμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του 1ου ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Στην πλατφόρμα καταχωρούνται επίσης και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται. (Ε1, Ε9, εκκαθαριστικό κτλ)
Η αίτηση καταχωρείται ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη– απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία επισυνάπτοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. Καταρτίζεται λίστα υπαγωγής. Αν η αίτηση εγκριθεί, υπογράφεται η δανειακή σύμβασηί με την τράπεζα και με αυτόν τον τρόπο ο Ωφελούμενος αποδέχεται τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου.
Υλοποιούνται οι παρεμβάσεις, γίνεται δεύτερη αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το 2ο Ενεργειακό Πιστοποιητικό. Συγκεντρώνονται τα παραστατικά των αναδόχων και τα πιστοποιητικά υλικών που απαιτούνται από το πρόγραμμα.
Καταχωρούνται στο σύστημα τα στοιχεία του 2ου ΠΕΑ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, γίνεται ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου που καθορίστηκε στην αρχή και εκταμιεύονται τα χρήματα απευθείας στους λογαριασμούς των αναδόχων.

ΧΩΡΙΣ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Ηλεκτρονική υποβολή της αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή από το σύμβουλο έργου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου και απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, για την έκδοση του 1ου Ενεργειακού Πιστοποιητικού.
Ο Ενεργειακό Επιθεωρητής διενεργεί την αυτοψία και εκδίδεται το 1ο ΠΕΑ. Ο ενδιαφερόμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του 1ου ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Στην πλατφόρμα καταχωρούνται επίσης και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται. (Ε1, Ε9, εκκαθαριστικό κτλ)
Η αίτηση καταχωρείται ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη– απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία επισυνάπτοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. Καταρτίζεται λίστα υπαγωγής. Αν η αίτηση εγκριθεί, ο ωφελούμενος υποβάλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού). Προκαταβολή στους αναδόχους μπορεί να δοθεί μόνο από τα ίδια κεφάλαια (ποσό που δεν επιδοτείται), πριν ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις. Η τυχόν προκαταβολή γίνεται με τραπεζική κατάθεση.
Υλοποιούνται οι παρεμβάσεις, γίνεται δεύτερη αυτοψία από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και εκδίδεται το 2ο Ενεργειακό Πιστοποιητικό. Συγκεντρώνονται τα παραστατικά των αναδόχων και τα πιστοποιητικά υλικών που απαιτούνται από το πρόγραμμα.
Καταχωρούνται στο σύστημα τα στοιχεία του 2ου ΠΕΑ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, γίνεται ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου που καθορίστηκε στην αρχή και εκταμιεύονται τα χρήματα απευθείας στους λογαριασμούς των αναδόχων. Τα ιδία κεφάλαια, καταβάλλονται στους αναδόχους με τραπεζική κατάθεση, ώστε να συμπληρωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου.

Τα Aπαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προκειμένου να εκκινήσει το μελετητικό έργο με σκοπό την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ' Οίκον, σας παραθέτουμε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας:

 • Στοιχεία Ακινήτου:
  Στέλεχος οικοδομικής άδειας
  (Αριθμός Αδείας, Κάτοψη, Τοπογραφικό, Μελέτη θερμομόνωσης)
 • Λοιπά Στοιχεία:
  Εκκαθαριστικό
  Έντυπο Ε1 ή Ε3.
  Έντυπο Ε9
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη/ων:
  Ονοματεπώνυμο,Τηλέφωνο , ΑΦΜ, ΔΟΥ , Ποσοστό
 • Συμβόλαιο ακινήτου
 • Ταυτότητα αιτούντα

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ένταξη στο «Πρόγραµµα Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον» για κατοικίες που βρίσκονται στο Ηράκλειο Κρήτης και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Κρήτης.

Το Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ'οίκον" παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας με την ολοκλήρωσή του, εξοικονόμηση ενέργειας έως 1 δισ. κιλοβατώρες (kWh) ετησίως.