Πιστοποιητικό ΔΕΗ – Σχέδια Ηλεκτρολόγου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και την έκδοση του απαιτούμενου Πιστοποιητικού ΔΕΗ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη) στο Ηράκλειο και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Κρήτης.

Η διενέργεια του ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και η έκδοση της αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του γραφείου μας και δεν απαιτείται η επικύρωση από σωματείο ηλεκτρολόγων.

Πότε είναι απαραίτητο;

Αρχική Ηλεκτροδότηση ΔΕΗ.
Επανασύνδεση της παροχής ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ.
Αλλαγή του ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
Επ’ αύξηση ισχύος στην παροχής της ΔΕΗ.
Αίτηση για νυχτερινό ρεύμα για κοινωνικό τιμολόγιο.
Ηλεκτροδότηση εργοταξιακής περιοχής.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία , ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι υποχρεωτικός από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι εκδίδουν τη σχετική Υπέυθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) που υποβάλλεται στη ΔΕΗ.

Η έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ (ΥΔΕ) ηλεκτρολογικού ελέγχου είναι ένα απαραίτητο έγγραφο που πρέπει να έχει κάθε οίκημα πρώτα για να εξασφαλίσετε την δική σας ασφάλεια και μετά για να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε νόμιμα όπως εσείς θέλετε βάση των ισχυόντων νομικών περιορισμών.

Πώς θα το αποκτήσετε;

Για να το αποκτήσετε , επικοινωνήστε με το γραφείο μας ώστε να προχωρήσουμε στις ανάλογες ενέργειες για την έκδοσή του.

Η έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ (υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη) πραγματοποιείται σε 1-2 εργάσιμες ημέρες αφού προηγηθεί αυτοψία στο χώρο σας και ελεγχθεί η ηλεκτρική σας εγκατάσταση. με τη χρήση κατάλληλου οργάνου ελέγχου (MACROTEST HT 5035).

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν κακοτεχνίες και ελλείψεις, θα σας ενημερώσουμε για τις εργασίες αποκατάστασης και θα προχωρήσουμε στην έκδοση του πιστοποιητικού αφού αποκατασταθούν όλες οι παρατυπίες.

Yπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

Σχέδια κάτοψης της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα

Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Οι επανέλεγχοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να πραγματοποιούνται:

• Για κατοικίες, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.
• Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια.
• Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.
• Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού , τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο .
• Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες,κάμπινγκ), τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση.
• Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης.