Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ οίκον

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την ένταξη στο «Πρόγραµµα Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον» για κατοικίες που βρίσκονται στο Ηράκλειο Κρήτης και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Κρήτης.

Το Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ'οίκον" παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας με την ολοκλήρωσή του, εξοικονόμηση ενέργειας έως 1 δισ. κιλοβατώρες (kWh) ετησίως.
Το πρώτο πρόγραμμα ¨Εξοικονόμηση κατ'οίκον " έχει κλείσει για νέες αιτήσεις!!!
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος για το νέο "Εξοικονομώ" συμπληρώστε τη φόρμα μας!

Πληροφορίες προηγούμενου προγράμματος

Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Μία κατοικία, προκειµένου να κριθεί επιλέξιµη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
 • Να Βρίσκεται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.µ., όπως αυτή είχε διαµορφωθεί µέχρι τις 31.12.2009.
 • Να έχει οικοδοµική άδεια. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δε διαθέτει οικοδοµική άδεια, θα πρέπει να προσκοµισθεί σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόµιµα. Για τις περιπτώσεις που η οικοδοµική άδεια απωλεσθεί ή τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων µπορεί να εκδοθεί το ως άνω νοµιµοποιητικό έγγραφο δεν είναι άµεσα διαθέσιµα, η εν λόγω άδεια και το νοµιµοποιητικό έγγραφο δύνανται να προσκοµιστούν στo χρηµατοπιστωτικό οργανισµό πριν την υπογραφή της δανειακής σύµβασης.
 • Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της ∆.
 • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
Σε περίπτωση που από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν προκύπτει η χρήση κατοικίας (κενό διαµέρισµα, κενή µονοκατοικία), δύναται για την πιστοποίησή της να χρησιµοποιηθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των τελευταίων τριών οικονοµικών ετών.

Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Για να χαρακτηρισθεί µία πολυκατοικία επιλέξιµη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:
 • Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαµερίσµατα και µη) να χρησιµοποιείται ως κατοικία.Δεν χαρακτηρίζονται επιλέξιµες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιµοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστηµα στο ισόγειο κτηρίου).
 • Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαµερισµάτων µε στοιχεία σχετικά µε την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιµότητας του κτηρίου, καθώς και επιµέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαµερισµάτων που επιθυµούν να ενταχθούν στο Πρόγραµµα.
 • Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο µέρος του κτηρίου που χρησιµοποιείται ως κατοικία.

Ωφελούμενοι

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν µόνο φυσικά πρόσωπα που:
 • Έχουν δικαίωµα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιµη κατοικία.
 • Πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α1 ή Α2 ή Β.
Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωµάτων συγκυριότητας σε επιλέξιµη κατοικία η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των συγκυρίων µετά από συµφωνία των υπολοίπων, οι οποίοι δηλώνουν την συγκατάθεσή τους στη βάση της Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Παραρτήµατος V. Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα καλούνται Ωφελούµενοι του Προγράµµατος.
 • Ωφελούµενοι κατηγορίας Α1: οι Ωφελούµενοι των οποίων το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµα δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα δεν ξεπερνά τις 20.000 €.
 • Ωφελούµενοι κατηγορίας Α2: οι Ωφελούµενοι των οποίων το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των 12.000 € και δεν ξεπερνά τις 40.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των 20.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 €.
 • Ωφελούµενοι κατηγορίας Β: οι Ωφελούµενοι των οποίων το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των 60.000 € και δεν ξεπερνά τις 80.000 €.

Επιλεξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβαθμίσης

 • Αντικατάσταση κουφωµάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης. Λόγω της απαίτησης του προγράµµατος για ενεργειακή αναβάθµιση, η παρέµβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, σε θερµοµονωτικά/ θερµο-διακοπτόµενα κουφώµατα µε διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιµη είναι και η αλλαγή µόνο του υαλοπίνακα µε την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθµιση. Επιλέξιµη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε µονοκατοικία και κουφωµάτων κλιµακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. ∆εν συµπεριλαµβάνονται όµως «ανοίγµατα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερµαινόµενους ή µη (π.χ. πόρτα διαµερίσµατος). Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγµατα (παντζούρια, ρολά).
 • Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συµπεριλαµβανοµένου του δώµατος / στέγης και της πιλοτής.Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερµοµόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερµοµόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείµενη νοµοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί οικισµοί).
 • Αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης και συστήµατος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµες:

  • Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήµατος καυστήρα ή/και λέβητα µε καινούριο σύστηµα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατοµικό) ή σύστηµα που λειτουργεί κυρίως µε την αξιοποίηση ανανεώσιµης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιοµάζας, αντλίες θερµότητας, ηλιοθερµικά συστήµατα, κλπ.) ή σύστηµα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανοµής (αυτοµατισµοί, κυκλοφορητές, καµινάδα, αντικατάσταση ή µόνωση σωληνώσεων, κλπ.).
  ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για δεξαµενή πετρελαίου και τερµατικές µονάδες απόδοσης θερµότητας (σώµατα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστηµα, κλπ).

  • Η τοποθέτηση διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοµατισµούς αντιστάθµισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθµιση των µερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθµιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερµοστάτες χώρων, θερµοστατικές κεφαλές θερµαντικών σωµάτων, κλπ., συµπεριλαµβανοµένων συστηµάτων θερµιδοµέτρησης για την κατανοµή δαπανών θέρµανσης.

  • Η τοποθέτηση ηλιακών συστηµάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).
  Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης καυστήρα/ λέβητα πετρελαίου µε νέο ίδιας τεχνολογίας θα πρέπει µε βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης καυσαερίων να τεκµηριώνεται επαρκώς, από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, η ανάγκη για την αλλαγή έναντι συντήρησης ή χηµικού καθαρισµού (π.χ. λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές).


Η πρόταση (συνδυασµός παρεµβάσεων) για ενεργειακή αναβάθµιση, που υποβάλλεται µε την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που αποτελεί τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο του Προγράµµατος: αναβάθµιση κατά µια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι µεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).
Για τον έλεγχο της ικανοποίησης της ανωτέρω απαίτησης θα πρέπει τα υλικά και τα συστήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τις παρεµβάσεις να φέρουν ενεργειακή πιστοποίηση.
Επισηµαίνεται ότι επιτυγχάνεται αυξηµένη εξοικονόµηση ενέργειας όταν τα δοµικά στοιχεία και οι επιµέρους ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν, µετά τις παρεµβάσεις, τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ σε συµφωνία και µε τα οριζόµενα στις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ).

Επιπλέον τα δοµικά υλικά και τα ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείµενη νοµοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήµανση CE.

Οι κατηγορίες παρεµβάσεων, οι υποκατηγορίες τους και τα ανώτατα όρια επιλέξιµων δαπανών, βάσει και των ενεργειακών χαρακτηριστικών, ανά κατηγορία δαπάνης (1Α έως 3Ε) φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέµβαση συµπεριλαµβάνονται τυχόν:
• Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωµένη υλοποίηση της παρέµβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσµατα, µικροεργασίες αποκατάστασης της εµφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέµβαση, αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκοµιδή, σήτες, διαµόρφωση κλίσεων απορροής στο δώµα, υγροµόνωση, απαραίτητες εργασίες και επεµβάσεις για την ορθή λειτουργία/συµπεριφορά της θερµοµόνωσης, απαραίτητες επεµβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραµιδιών) κ.λπ.

• Το κόστος εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν απαιτούµενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδοµικές εργασίες, που, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία (µη στεγασµένα επαγγέλµατα), βαρύνουν τον Ωφελούµενο του Προγράµµατος ως «κύριο του έργου». Στα ανωτέρω όρια επιλέξιµων δαπανών περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη για το Πρόγραµµα.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά αίτηση Ωφελούµενου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (επιλέξιµος προϋπολογισµός παρεµβάσεων).
Επιπλέον, καλύπτεται από το Πρόγραµµα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράµµατος:

1. Το κόστος βάσει του άρθρου 10 του Π.∆. 100/30.09.2010 (ΦΕΚ Α’ 177), που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.

2. Η αµοιβή του συµβούλου έργου σχετικά µε την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συµπεριλαµβανοµένης της προσκόµισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταµίευση, µέχρι του ποσού των 250 € ανά επιµέρους αίτηση (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση πολυκατοικίας, πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο ίδιος σύµβουλος έργου για όλους τους ωφελούµενους και η αµοιβή του ορίζεται µέχρι του ποσού των 250 € συν 100 € για κάθε επιπλέον του πρώτου διαµερίσµατος, µε µέγιστο συνολικό ποσό 800€ (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Ο τελικός επιλέξιµος προϋπολογισµός καθορίζεται βάσει των προσκοµισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν µπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιµο προϋπολογισµό της απόφασης υπαγωγής καθώς και τα ανώτατα όρια επιλέξιµων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης του προγράµµατος.

Οι Ωφελούµενοι των κατηγοριών Α1, Α2 και Β εντάσσονται κατ’ αντιστοιχία στις ακόλουθες κατηγορίες κινήτρων:

• Κατηγορία κινήτρων Α1: Επί του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού, δάνειο ύψους 30% µε επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 70%.
Συνάπτεται δανειακή σύµβαση στο ύψος του 30% του προϋπολογισµού του έργου. Μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόµιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, βάσει του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού εκταµιεύεται το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβολής) του δανείου και χορηγείται επιχορήγηση 70%, µε απευθείας πληρωµή των αναδόχων/ προµηθευτών σε τραπεζικό λογαριασµό τους από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Επιπλέον, επιδοτείται το επιτόκιο της δανειακής σύµβασης κατά 100%.

• Κατηγορία κινήτρων Α2: Επί του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού, δάνειο ύψους 65% µε επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 35%.
Συνάπτεται δανειακή σύµβαση στο ύψος του 65% του προϋπολογισµού του έργου. Μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόµιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, βάσει του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού εκταµιεύεται το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβολής) του δανείου και χορηγείται επιχορήγηση 35%, µε απευθείας πληρωµή των αναδόχων/ προµηθευτών σε τραπεζικό λογαριασµό τους από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Επιπλέον, επιδοτείται το επιτόκιο της δανειακής σύµβασης κατά 100%.

• Κατηγορία κινήτρων Β: Επί του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού, δάνειο ύψους 85% µε επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 15%.
Συνάπτεται δανειακή σύµβαση στο ύψος του 85% του προϋπολογισµού του έργου. Μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόµιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, βάσει του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού εκταµιεύεται το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβολής) του δανείου και χορηγείται επιχορήγηση 15%, µε απευθείας πληρωµή των αναδόχων/ προµηθευτών σε τραπεζικό λογαριασµό τους από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναγράφονται στο Παράρτηµα Ι-Α, Μέρος Α, για την περίπτωση µονοκατοικίας ή διαµερίσµατος και στο Παράρτηµα Ι-Β, Μέρος Α, για την περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου.
Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυµεί να συµµετάσχει στο Πρόγραµµα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιµος Ωφελούµενος» και εάν η ιδιοκτησία του µπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιµη κατοικία».

• Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία, ως σύνολο κτηρίου, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας, για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα, τον καθορισµό των παρεµβάσεων που οι συνιδιοκτήτες επιθυµούν να υλοποιήσουν, την επιλογή Ενεργειακού Επιθεωρητή βάσει του εντύπου του Παραρτήµατος II, τον ορισµό του εκπροσώπου της πολυκατοικίας, καθώς και την επιλογή του συνεργαζόµενου χρηµατοπιστωτικού οργανισµού.

• Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωµάτων συγκυριότητας στο ακίνητο θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων.
Επιπλέον, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να εξετάσει σε συνεργασία µε χρηµατοπιστωτικό οργανισµό που συµµετέχει στο Πρόγραµµα την πιστοληπτική του ικανότητα.

Διαδικασία

Για την εκτέλεση του προγράμματος προβλέπονται διάφορα στάδια, με βασική υποχρέωση τη διενέργεια δυο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων:

Αξιολόγηση πρότασης.

Α’ Φάση:
• Ελεγχος δυνατότητας υπαγωγής στο Πρόγραμμα.
• Απαραίτητες συμφωνίες / συναινέσεις.
• Διενεργεια Α’ Ενεργειακης επιθεώρησης.
• Συμπλήρωση πρότασης παρεμβάσεων.
• Λήψη προσφορών.

Β’ Φάση:
• Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
• Πρώτο στάδιο αξιολόγησης – χαρακτηρισμός της πρότασης ως κατ’ αρχήν επιλέξιμη.
• Δημιουργία φακέλου έργου με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
• Δεύτερο στάδιο αξιολόγησης – συγκριτική αξιολόγηση.

Υλοποίηση:

• Κατάταξη – Υπαγωγή στο πρόγραμμα – Υπογραφή Σύμβασης. • Υλοποίηση έργου.
• Ολοκλήρωση παρεμβάσεων - Διενέργεια Β’ Ενεργειακής επιθεώρησης.
• Ολοκλήρωση έργου – Προσκόμιση δικαιολογητικών - Χορήγηση κινήτρων