Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει τον υπολογισμού προστίμου και την τακτοποίηση αυθαιρέτων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης .

Ο ν. 4178/2013 δημοσιεύτηκε στις 8/8/2013, σαν συνέχεια του ν. 4014/2011 που κρίθηκε αντισυνταγματικός, έχει ισχύ έως τις 9/2/2016 και αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών.

Με τον όρο αυθαίρετα νοούνται όλα τα κτίσματα που έχουν κτιστεί χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας ή παρά την ύπαρξη άδειας έχουν υπερβεί κάλυψη, δόμηση ή ύψος, έχουν αλλάξει αυθαίρετα χρήση ή έχουν άλλες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τακτοποίηση της αυθαιρεσίας είναι η ολοκλήρωση της να έχει γίνει μέχρι και την 28/7/2011 και να μην βρίσκεται εντός προστατευμένης περιοχής.

Διαδικασία ένταξης αυθαιρέτου

Ανάθεση σε μηχανικό

Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στον μηχανικό, του περιγράφει την αυθαίρετη κατασκευή και του παραδίδει τα απαραίτητα έγγραφα για την πρώτη φάση της διαδικασίας.

Αυτοψία - Επιθεώρηση ακινήτου

Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσμα και κάνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Συλλέγει επιπλέον στοιχεία και έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής.

Υπολογισμός Προστίμου

Υπολογίζεται το ύψος του προστίμου και οι δυνατότητες εξόφλησης του (εφάπαξ, μηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις).

Ηλεκτρονική Υποβολή

Ο μηχανικός καταθέτει σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.

Ολοκληρωση υποβολής

Ο ιδιοκτήτης πληρώνει το παράβολο ένταξης του αυθαιρέτου. Μετά την ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την πληρωμή του παραβόλου ο μηχανικός έχει την δυνατότητα να εκδώσει τη βεβαίωση ρύθμισης αυθαιρέτου.

Γιατί να τακτοποιήσετε - ΟΦΕΛΗ

  • Για όλα τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης, διατήρησης ή άλλες κυρώσεις κατεδάφισης.
  • Θα μπορεί να γίνεται μεταβίβαση στο ακίνητο, να το δωρίσετε στα παιδιά σας, να το καταθέσετε ως υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης για να πάρετε δάνειο
  • Θα μπορεί να γίνει σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ).
  • Θα επιτρέπεται να γίνουν επισκευαστικές εργασίες ή να ολοκληρωθεί το κτίριο αν υπάρχει μόνο ο σκελετός αρκεί να μην αυξάνεται ο κτιριακός όγκος του αυθαίρετου κτίσματος.

• Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου στο οποίο βρίσκεται το αυθαίρετο κτίσμα.
• Οικοδομική άδεια αν υπάρχει.
• Υπεύθυνη δήλωση με την οποία εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο μηχανικό να ξεκινήσει τη διαδικασία τακτοποίησης.
• Τοπογραφικό του ακινήτου (αν δεν υπάρχει θα πρέπει να γίνει).

• Κατηγορία 1 : Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικίας, που υφίστανται προ της 9/6/1975. Για την υπαγωγή και την οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση καταβάλλεται μόνο παράβολο 500 ευρώ.
• Κατηγορία 2 : Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1/1/1983. Εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην περίπτωση που στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983.
• Κατηγορία 3 : Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου, οι εξής παραβάσεις, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών:
Α. Τοποθέτηση δομικών στοιχείων σε ακάλυπτο χώρο (π.χ. φούρνοι, διακοσμητικοί κρουνοί και άλλα διακοσμητικά στοιχεία).
Β. Μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως 5%.
Γ. Προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις.
Δ. Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειάς τους έως 10%. Συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης και ανοικτοί εξώστες που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης.
Ε. Αλλαγή έως 10% των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών έως 2 μέτρα.
Στ. Κατασκευή πέργκολας
Ζ. Φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης.
Η. Δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές, καθώς και δεξαμενές νερού.
Θ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με μέγιστες διαστάσεις 3,00 Χ 3,00 και ύψους έως 2,50 μέτρα.
Ι. Εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 μέτρο.
Ια. Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο.
Ιβ. Υπέρβαση νόμιμού ύψους καμινάδας έως 1,50 μέτρο.
Ιγ. Αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τετραγωνικά μέτρα και ύψους έως 2,50 μέτρα.
Ιδ. Υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του ύψους που προβλέπεται στη σχετική οικοδομική άδεια.
Ιε. Αλλαγή θέσης του προβλεπόμενου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις ή αλλαγή θέσης του κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους.
Ιστ. Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 2% . ιζ. Παραβάσεις του Κτιριοδομικού κανονισμού.
Ιη. Πρόχειρες, προσωρινές, κινητές, κατασκευές από πανί ή νάιλον που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση υλικών και προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια με νόμιμη άδεια.

Σε περίπτωση παραβάσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διαστάσεων ,και δεν αντιστοιχούν σε επιφάνεια χώρου, που τίθενται στις παρακάτω υποκατηγορίες ο υπολογισμός της αυθαιρεσίας γίνεται βάση αναλυτικού προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός προκύπτει από το παράρτημα του ν. 4178/2013. Για κάθε προϋπολογισμό έως και 15.000 ευρώ αντιστοιχεί μια παράβαση για την οποία καταβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ.

• Κατηγορία 4 : Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εφόσον δεν παραβιάζεται η επιτρεπόμενη κάλυψη και δόμηση σε ποσοστό 40% και το επιτρεπόμενο ύψος σε ποσοστό 20%. Με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων.
• Κατηγορία 5 : Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες. Με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων.

• Καταβολή σε 102 μήνες ή σε 17 εξάμηνα αν η υπαγωγή του αυθαιρέτου γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη του νόμου.
• Καταβολή σε 60 μήνες ή σε 10 εξάμηνα αν η υπαγωγή του αυθαιρέτου γίνει εντός του δευτέρου εξαμήνου από την έναρξη του νόμου.
Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των πενήντα ευρώ και ως ελάχιστη εξαμηνιαία δόση το ποσό των τριακοσίων ευρώ.
• Εφάπαξ καταβολή έως και το τέλος του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη του νόμου και έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.
• Καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού προστίμου έως και το τέλος του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη του νόμου και έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.