Εξοικονομώ κατ’οίκον ΙΙ- Δικαιολογητικά

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Τα δικαιολογητικά

Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ» είναι επιτέλους ΕΔΩ!

Επιπλέον του οδηγού ,δημοσιεύτηκαν από χθές στις 27/02/2018 και τα Παραρτήματά - δικαιολογητικά για την αίτηση του "Εξοικομώ κατ οίκον ΙΙ". Μπορείτε να τα κατεβάσε όλα σε ενα συμπιεσμένο αρχείο από ΕΔΩ!

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εκτιμάται, η Πέμπτη 08/03/2018 .(Ημερομηνία στην οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί και θα δημοσιευθεί το ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων)Αναλυτικότερα:
 • Το Παράρτημα Ι για τη Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης, ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα ΙΙ για το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα ΙΙΙ για το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων, ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα ΙV για το Έντυπο Επιμερισμού προϋπολογισμού πολυκατοικίας ανά διαμέρισμα (1ο μέρος), ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα ΙV για το Έντυπο Επιμερισμού προϋπολογισμού πολυκατοικίας ανά διαμέρισμα (2ο μέρος),ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα V-Α για τη Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος), ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα V-Β για τη Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Οριστικής Υποβολής Αίτησης (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος), ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα V-Γ για τη Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος), ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα VI για το Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων - Ολοκλήρωσης, βάσει της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης (ΠΕΑ), ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα VII για το Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα (1ο μέρος), ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα VII για το Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα (2ο μέρος), ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα VIIΙ-Α για την Υπεύθυνη Δήλωση αναδόχου του έργου, ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα VIIΙ-Β για την Υπεύθυνη Δήλωση προμηθευτή υλικών, ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα VIIΙ-Γ για την κοινή Υπεύθυνη Δήλωση προμηθευτή - αναδόχου (εφόσον είναι το ίδιο πρόσωπο), ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα IΧ για την Υπεύθυνη Δήλωση χρήσης ακινήτου, ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα X για τη Δήλωση Πιστοποίησης για την Ολοκλήρωση του Έργου (Ωφελούμενου/ Εκπρόσωπου Πολυκατοικίας) (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος) , ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα ΧI για την Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα ΧΙΙ για τη Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων, ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα ΧΙII για τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, ΕΔΩ.
 • Το Παράρτημα ΧΙV για τις ιστοσελίδες Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ΕΔΩ.